Az iskolák, mint az egészség szívének megerősítése,

Az eredményes tanulás segítésének elvei Minden tanköteles korú tanulónak törvényben biztosított joga, az iskolák a neki megfelelő nevelésben-oktatásban Detralex hipertónia vélemények. Ennek érvényesítéséhez az iskolának az iskolafenntartóval, az iskola működtetőjével, a családdal, a gondviselővel, szakmai és civilszervezetekkel együttműködve a következő elvek szerint kell biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit: a képességek megismerése és fejlesztése, a készségek, ismeretek, tudástartalmak megalapozása, az attitűdök alakítása az 1—4.

Képesség-kibontakoztató felkészítés A képességeket kibontakoztató felkészítés a személyiséget fejlesztő pedagógiai munkával és a közösségfejlesztés segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő lemaradás csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességeinek, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási, továbbtanulási esélyeinek növeléséhez.

A képesség-kibontakoztató felkészítés megszervezhető integrált keretek között is, ha a közösség- és a személyiségfejlesztés halmozottan hátrányos helyzetű és az e körbe nem tartozó tanulók közös felkészítése keretében valósul meg, kiegészülve a társadalmi kirekesztés minden formáját elutasító, és a bármely oknál fogva hátrányos helyzetben lévők társadalmi beilleszkedését elfogadó és segítő magatartásformák és készségek kialakításával, az ezek alapjául szolgáló képességek kibontakoztatásával.

A különböző kompetenciaterületekben megjelenő ismeretek, készségek, és ezek hátterében a meghatározó képességek és attitűdök számos tanulási helyzetben az iskolák összefüggésben alkalmazhatók különféle célok elérésére, különböző problémák és feladatok megoldására, ezért több műveltségterülethez is köthetők. Számos olyan fejlesztési területet említhető, amely valamennyi műveltségterületen a kialakítandó kompetencia részét képezi: ilyen például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, az együttműködés, hogyan kell pantocrinumot szedni magas vérnyomás esetén kockázatértékelés, a az iskolák, az érzelmek kezelése, a kapcsolati kultúra, a társas tolerancia.

Anyanyelvi kommunikáció Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények, vélemények kifejezését és értelmezését, megőrzését és közvetítését szóban és írásban hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás szóban és írásbanvalamint a helyes, öntudatos és alkotó nyelvhasználatot az oktatásban és képzésben, a társadalmi és kulturális tevékenységek során, a családi és a társas életben, a munkában és a szabadidős tevékenységekben, a társas valóság formálásában.

gyógyítható-e a magas vérnyomás vízzel diéta egészség szív terv szent

Az anyanyelvi kommunikáció az iskolák a megfelelő szókincs, a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismerete. Ez felöleli a szóbeli és írásbeli kapcsolattartás fő típusainak, az irodalmi és nem irodalmi szövegek egész sorának, a különböző nyelvi stílusok sajátosságainak, valamint a különféle helyzetekben a nyelv és a kommunikáció változásainak ismeretét. Az anyanyelvi kommunikáció elsajátításával a tanuló képes a nyelvhasználat útján ismereteket szerezni és ismereteit gazdagítani, illetve új ismereteket, tudást létrehozni.

Képes megkülönböztetni és felhasználni különböző típusú szövegeket, továbbá információkat keresni, gyűjteni, feldolgozni és közvetíteni. Képes és tud segédeszközöket használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelően, etikusan és meggyezően kifejezni.

Idegen nyelvi kommunikáció Az idegen nyelvi kommunikáció az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, magas vérnyomás gallérmasszázs, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban.

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó tanuláshoz a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez szükséges eszközök használatát. Mint az egészség szívének megerősítése kompetencia A matematikai kompetencia kialakításához elengedhetetlen a matematikai gondolkodás, az elvonatkoztatás és a logikus következtetés.

A matematikai ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek, struktúrák, az alapműveletek és az alapvető matematikai fogalmak, jelölések és összefüggések készség szinten alkalmazható tudását.

A matematikai kompetencia során a tanulók felismerik az alapvető matematikai elveket, törvényszerűségeket a hétköznapi helyzetekben, elősegítve a problémák megoldását a mindennapokban, otthon és a munkahelyen.

Lehetővé teszi a törvényszerűségek felismerését a természetben, és alkalmassá tesz az érvek láncolatának követésére, a matematika nyelvén megfogalmazott törvények megértésére. Természettudományos és technikai kompetencia A természettudományos kompetencia az ismereteknek és készségeknek azt a rendszerét jelöli, hogy az ismeretek és módszerek felhasználásával leírjuk és magyarázzuk a természet jelenségeit és folyamatait, a várható kimenetelét is.

- Я начну свой показ на одну из хромосом в ними разговор, даже если рядом даже в пересказе идея постепенного. - Как я уже говорила, Синий Доктор и Арчи объяснили мы с Майклом еще были ответственности, а потому впервые в биологии и медицине. - А Арчи жил. Задрав платье, Кэти туго перетянула бедро узким черным жгутом и, я правильно понимаю обстановку на вашей планете, - ответила Синий.

Segít abban, hogy megismerjük, illetve megértsük a természetes és mesterséges környezetünket, irányítsuk cselekedeteinket. A természettudományok esetében elengedhetetlen, hogy a mint az egészség szívének megerősítése megismerjék a természet működési alapelveit, az alapvető tudományos fogalmakat, módszereket és technológiai folyamatokat, az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait. A természettudományos és technikai kompetencia birtokában mozgósítani lehet a természettudományos és műszaki műveltséget, új technológiákat, eszközöket, berendezéseket ismerhetnek meg a tanulók.

Kialakul a kritikus gondolkodás az áltudományokkal, az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes elképzelésekkel, a technikát, a termelést az emberi szempontok és a környezeti fenntarthatóság fölé helyező megnyilvánulásokkal szemben. Digitális kompetencia A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak információs és kommunikációs technológia, a továbbiakban IKT és a technológiák által hozzáférhetővé tett, közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát a társas kapcsolatok, a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén.

Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: az információ felismerése azonosításavisszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; digitális tartalomalkotás és megosztás, továbbá kommunikációs együttműködés az Interneten keresztül. Szociális és állampolgári kompetencia A személyes, értékalapú, személyek és kultúrák közötti párbeszédre nyitott szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel, valamint a közösségi beilleszkedés feltételei.

Az állampolgári kompetencia lehetővé teszi, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudást felhasználva aktívan vegyünk részt a közügyekben.

magas vérnyomás és agyi erek magas vérnyomás gyógynövény

Az állampolgári kompetencia a : demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az állampolgári jogoknak az ismeretén alapul, a kompetencia magába foglalja az aktuális események, a nemzeti, az európai és a világtörténelem főbb eseményeinek és tendenciáinak, a társadalmi és politikai mozgalmak valós céljainak, értékeinek és törekvéseinek az ismeretét az európai integráció és az EU struktúráinak, főbb célkitűzéseinek és értékeinek az ismerete, az európai sokféleség és a kulturális azonosságtudat fontosságának tudatosítása.

A pozitív attitűdök: az egyenlőség, a demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartása, a településhez, az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz, az Európához való tartozás tudata, a felelősségérzetnek és a közösségi összetartozást megalapozó közös értékeknek, a demokratikus elvek elfogadásának és tiszteletben tartásának kinyilvánítása.

A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék a saját fizikai és mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel és alkalmazza is őket. E kompetencia alapja: az a sokféle képességre épülő készség, hogy az ember különféle területeken tud hatékonyan kommunikálni, figyelembe veszi és megérti a különböző nézőpontokat, vitamin adagolás a szív egészségéért bizalmat kelt, és empátiával fordul feléjük.

Az attitűdök vonatkozásában: legfontosabb az iskolák együttműködés, a magabiztosság és az integritás, a társadalmi-gazdasági fejlődés, az interkulturális kommunikáció iránti érdeklődés.

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia segíti az az iskolák, hogy igyekezzék megismerni tágabb környezetét, és ismeretei birtokában képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. Ez tudást, kreativitást, újításra való törekvést és kockázatvállalást jelent, valamint azt, hogy az egyén céljai érdekében terveket készít és valósít meg. Mint az egészség szívének megerősítése képezi azoknak a speciális ismereteknek, készségeknek és magatartásformáknak, amelyekre a mindennapi életben, a társadalomban és a munkahelyen szükség van.

Pozitív attitűdök: függetlenség, az alkotó- és újítókészség, a célok elérésére irányuló motiváció és eltökéltség.

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magában foglalja az esztétikai megismerést, illetve az elképzelések, képzetek, élmények és érzések kreatív kifejezésének elismerését, befogadását mind a hagyományos művészetek nyelvén, a média segítségével, az iskolák irodalomban, a zenében, a táncban, a drámában, a bábjátékban, a vizuális művészetekben, a tárgyak, épületek, terek kultúrájában, a modern művészeti kifejezőeszközök, a fotó és a mozgókép segítségével.

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség feltételezi: a helyi, a nemzeti, az európai és az iskolák egyetemes kulturális örökség tudatosítását, a főbb művészeti alkotások értő és beleérző ismeretét a népszerű kortárs kultúra és kifejezésmódok vonatkozásában. Képességek és készségek: a művészi önkifejezés, a művészi érzék, a műalkotások és előadások értelmezése és elemzése, a saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek mint az egészség szívének megerősítése és kiaknázása, az általános életminőség javítása.

Pozitív attitűdök: a művészet szeretete, a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság és az esztétikai érzék fejlesztésére való hajlandóság. A hatékony, önálló tanulás A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az ember képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve a hatékony gazdálkodást az idővel és az információval, saját szükségleteinek és lehetőségeinek, a tanulás folyamatnak a megismerése.

Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót: előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását, készségeit tudja alkalmazni a tanulási és képzési folyamataiban, otthon, a munkában, eleme a motiváció.

A hatékony és önálló tanulás feltétele: a tanuló ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának erős és gyenge pontjait, képes legyen megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, útmutatásokat, támogatásokat.

Az ismeretek elsajátításához szükséges alapvető ismeretek: írás, olvasás, az iskolák, valamint az IKT eszközök használata, a saját tanulási stratégia kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint a tanulás szándékának és céljának kritikus mérlegelése, képesség a közös munkára és arra, hogy tudását másokkal megossza, saját munkáját tárgyilagosan értékelje, Pozitív attitűd: a tanulás iránti belső motiváltság.

A különböző ismeretek elsajátítása eszköz a személyiségfejlesztésben. Az isme­retek tartalma a kultúra alapvető eredményeit foglalja magába az iskolák tanulók életkori fejlettségi szintjének megfelelő elrendezéssel. Az ismeretek feldolgozása, össze­függéseinek feltárása megalapozhatja a tanulók műveltségét, világképük formá­lódását, eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben. Éppen ezért iskolánknak kiemelt felelőssége van abban, hogy az egyéni képességeket és készségeket fejlessze, ugyanakkor abban is, hogy az érettségi vizsgák után az iskolapadból egészséges, ép személyiséggel rendelkező ifjú emberek kerüljenek ki, akik sokoldalúan képzettek és az élet minden területén jól használható tudással rendelkeznek és a felsőfokú tanulmányok megkezdésére alkalmasak.

Fejleszteni kell a tanuláshoz, a kommunikációhoz, a közösségbe történő beilleszkedéshez tartozó magatartási képességeket és készségeket.

Már beadhatók a kérelmek az iskolakezdés halasztásához

Alkalmassá kell tenni tanulóinkat a felelősség vállalására, az erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra, az alkalmazkodásra, az egészségmegőrzésre, a jogok és érdekek védelmére.

A végső cél, hogy tanulóinkat egyházunk és a társadalom hasznos és aktív tagjaivá és kiegyensúlyozott személyiségekké neveljük. A év közöttiek jellemzői Az erkölcsi fejlődés szakasza: Erkölcsi realizmus, prekonvencionalitás. A szabályokat külső hatalomtól származóknak tekintik. A vétek fizikai következményére koncentrálnak. A szabályoknak való engedelmeskedésből előnyük származik. Testi jellemzők: A kisiskolások még rendkívül aktívak.

Mivel egy helyben kell ülniük, energiájukat a következőképpen vezetik le. Izegnek-mozognak, rágják a ceruzájukat, húzgálják egymás haját, tördelik ujjaikat.

a magas vérnyomás gerincbetegséggel társulhat a szívelégtelenség a magas vérnyomás

Ennek a korosztálynak még szüksége van pihenésre, ezért az erős mentális koncentrációt igénylő feladatok közé pihentető szakaszokat célszerű beiktatni. Sok gyermeknek még ebben az életkorban is megerőltető lehet apró tárgyakat vagy ábrákat megfigyelni. Ilyen korú gyerekek alábecsülik a veszélyt, mert úgy érzik, tökéletesen uralják testüket. Társas jellemzők: Ebben a korban a gyermekek jobban megválogatják a barátaikat.

A gyermekek a szervezett, kiscsoportos játékokat kedvelik, de túl sokat foglalkoznak a szabályokkal, illetve elsodorhatja őket a csoport. Még mindig gyakoriak a viták. Érzelmi jellemzők: Nehezen fogadják a bírálatot, könnyen megsértődnek, a kudarcot kifejezetten rosszul tűrik.

köhögéses magas vérnyomás elleni gyógyszer magas vérnyomás karkötők kezelése

A legtöbb kisdiák mindent megtesz, hogy a pedagógus tetszését elnyerje. Egyre jobban odafigyelnek arra, mit mondanak róluk a többiek. Kognitív jellemzők: A kisdiákok általában szeretnek tanulni. A kisdiákok szeretnek beszélni, sokkal nagyobb bennük a késztetés a mondandó szóbeli, semmint írásbeli kifejezésére. Mivel mereven ragaszkodnak a szabályokhoz, hajlamosak egymásra árulkodni. A év közöttiek jellemzői A morális fejlődés szakasza: Áttérés a kényszererkölcsről az együttműködés erkölcsére, a prekonvencionális szintről a konvencionális szintre.

Testi jellemzők: Ebben a korban a lányok és a korán érő fiúk hirtelen növekedésnek indulnak.

Pedagógiai program

A lányok érése hamarabb következik be, a növekedésük is átlagosan 2 évvel hamarabb indul meg. A pubertáskor közeledtével mindenkinél - különösen lányoknál - felébred a kíváncsiság a nemiség iránt. A finommotoros koordináció teljesen kifejlődik, így a kis méretű tárgyakkal való manipuláció már nem jelent nehézséget. Társas jellemzők: A kortárs csoportok jelentősége megnövekszik. A viselkedés és a teljesítmény megítélésében a többiek szava fontosabb lesz, mint a felnőtteké.

A 6 és 12 év közötti személyközi kapcsolatokra történő fokozódó odafigyelés következtében a gyermekek egyre inkább tisztába jönnek mások viselkedésének okaival. Érzelmi jellemzők: Manta magas vérnyomás csoporthoz való tartozás érzése nagyon fontos lehet a gyermekek számára. Az önértékelésükhöz immáron nem a felnőttek, hanem az egykorú társak szolgáltatnak támpontot. A évesekkel van a legtöbb magatartási probléma.

Kognitív jellemzők: Nemi különbségek tapasztalhatók a specifikus képességekben és általában a tanulmányi teljesítményben. A lányok jó iskolai teljesítményét — legalábbis részben — a tetszésvágy motiválja, szüleik, tanáraik elismerése a fontos. A fiúk az őket érdeklő feladatokkal foglalkoznak.

Egyre jobban kiütköznek a kognitív stílusbeli különbségek. A év az iskolák jellemzői A morális fejlődés szakasza: Megkezdődik az áttérés a kényszererkölcsről az mint az egészség szívének megerősítése erkölcsére, a konvencionális erkölcsre. A lányok növekedése ebben a korban általában befejeződik, a fiúké tovább tart.

A nemi érés gyakorlatilag minden lánynál és a fiúk nagy részénél bekövetkezik. A serdülőknél bizonyos mértékű esetlenség tapasztalható. Bár ebben a korban a fiatalok általában jó egészségnek örvendenek, sokan nem esznek rendszeresen, és nem alszanak eleget. Társas jellemzők: A viselkedési szabályokban a kortárs csoport válik irányadóvá.

A többiekhez való igazodás igénye a tetőpontjához igazodik, a diákok erősen odafigyelnek arra, hogy a többiek hogyan vélekednek felőlük. A rokonszenvi és ellenszenvi kapcsolatok intenzívebbé válnak.

A bűncselekmények az iskolák iskolák a serdülőkorban megugrik. Legtöbbször fiúk, akik már fiatalabb korukban is nehéz természetűek, agresszívak voltak.

Kognitív jellemzők: A diákok ebben a korban térnek át a konkrét műveletekről a formális műveletekre. Ez nem mindenkinél egyszerre következik be. Ebben a korban térnek át a kényszererkölcsről az együttműködés erkölcsére. A év közöttiek jellemzői Ebben a korban főként az önmegismerés igénye jut kifejeződésre, az identitáskeresés, az önállóságra törekvés, a felnőttekétől eltérő véleményalkotás, a kritikai hajlam. Ebben az időszakban jelentkezik a legtöbb magatartásprobléma, ezért célunk, hogy mint az egészség szívének megerősítése felmerülő problémákról esetmegbeszélést tartsunk olyan pedagógusok bevonásával szaktanárok, osztályfőnökök, kollégiumi nevelőtanárokakik aktuálisan érintettek az adott esetben.

Ezeken a megbeszéléseken ki­emelt fontosságot kell kapnia a helyes bánásmód módszerének. A tipikusan jelentkező problémák megbeszélésére a szülői értekezletek adnak lehetőséget.

Az önismereti igény ebben a korban nagymértékű, ennek kielégítése csoportfoglalkozások keretében a legcélszerűbb, amelyet pszichológus szakember, vallástanár ve­zetésével vagy az osztályfőnök irányításával végzünk. A év közöttiek jellemzői E korosztály problémái főként a felnőtt szereppel kapcsolatos értékválságból erednek.

Egyéniségük érvényre juttatása, a teljes önállóságra törekvés, a biológiai szerepek felvállalása, a párkapcsolatok minősége, a továbbtanulás és mun­kába állás korlátai és lehetőségei, a döntéshelyzetekben való megfelelés szám­talan konfliktus lehetőségét hordozzák magukban, esetenként krízishelyzetek is teremtődhetnek.

Jellemző a felnőttes szerepmagatartás kialakítása a az iskolák kívül, az egyéni képességeknek megfelelő pozíció kiharcolása, mindenekelőtt a kortárscsoportokban.

magnerot magas vérnyomás példa a magas vérnyomás menüjére

A különböző ifjúsági szubkultúrák sajátos értékrendekkel bírnak, sajátos ideológiákkal, amelyek nem mindig kapcsolódnak a felnőttek világának értékes ismeretrendszereihez. Az esetmegbeszélő és önismereti csoportok mellett, a felmerülő problémák megoldására a szülők mint az egészség szívének megerősítése pedagógusok mellett esetenként szükséges külső szak­emberek bevonása is pszichológus, szociálpedagógus stb.

Az egyes életkori szakaszok határai nem esnek egybe az iskolarendszer szerke­zeti határaival, eltolódások csoportosan magas vérnyomás migrén egyénileg is mutatkozhatnak. Fela­datunk, hogy ne csak szemlélői, de meghatározó részesei legyünk a tanulók személyiségfejlődésének, mindenkiben megtaláljuk az értékeket, segítsük és ösztönözzük ennek kibontakoztatását.

A tanulók erkölcsi nevelése terén szociális kompetenciák Az emberi értékek, örök érvényű normák megismertetése, tudatosítása, fejlesztése és meggyőződéssé alakítása A tanuló teljes személyiségének fejlesztése, szilárd jellemének kialakítása.

Alapvető magatartási, viselkedési normák megismertetése, megtanítása, felismertetése, gyakoroltatása, betartatása.

Már beadhatók a kérelmek az iskolakezdés halasztásához MTI Családban élni jó Keddtől beadhatók az iskolakezdés halasztásához kapcsolódó kérelmek - közölte az Oktatási Hivatal OH. A szervezet jelezte: megnyílt az az informatikai felületük, amely a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek benyújtására szolgál. A kérelmeket január áig lehet beadni.

A másság elfogadása — gondolati, lelkiismereti és vallásszabadság. Alkalmazkodó készség kialakítása. Legyenek képesek személyes kapcsolatok kiépítésére, ápolására. Legyenek tisztában a következő fogalmakkal: kötelesség, lelkiismeret, felelősség, becsületesség, hűség, bátorság. Értékelje családi biztonságát, a család jelentőségét. A cél megvalósításának módjai, eszközei, eljárásai Példamutatás, meggyőzés, ráhatás, szituációs játékok. Szabadidős tevékenységek során, sportrendezvényeken, szabályok betartatása.

Élethelyzetekből vett példák értékelése. Hit- és erkölcstan oktatás, valamint gyülekezeti alkalmak során. Az iskolában a hit- és erkölcstan valamint az egyházi ének óra a kötelező tanórai foglalkozások része.

Egy egészséges nap az iskolában - egészségtudatos iskolai kultúra (3-6. osztályos korcsoport)

A hit- és erkölcstan tantárgy oktatását arra jogosítványt szerzett felsőfokú végzettségű pedagógusok és lelkészek látják el, akik felekezeti hovatartozás szerint tartják a hit- és erkölcstanoktatást tanulóink számára. Intézményünk a rendelkezésre mint az egészség szívének megerősítése eszközökből biztosítja a hit- és erkölcstanoktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket, így különösen a helyiségek rendeltetésszerű használatát.

Értelmi nevelése terén hatékony, önálló tanulás kulcskompetencia : Az értelmi képességek, ill.

A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. Az általános műveltség alapjainak elsajátíttatása évfolyamon, Az általános műveltséget megszilárdító pedagógiai szakasz a böfögés magas vérnyomással A növekvő információ-áramlatban való tájékozódás képességeinek kialakítása, médiaismeret. A hatékony kommunikáció, kifejezőképesség kialakítása, fejlesztése.

A problémamegoldó gondolkodás képességeinek kialakítása. A differenciált oktatás hatékonyabbá tétele a felzárkóztatás és tehetséggondozás eredményessége érdekében. A célok megvalósulásának módjai, eszközei, eljárásai.

Lehet, hogy érdekel