Diastole systole cardiac cycle

Sisihlunu esilingana nenqindi nesomelele kakhulu. Impompa igazi magas vérnyomás értekezés wonkw umzimba.

Isoloko isenza intshukumo zokufinyela okanye xa intliziyo ikhama igazi ilikhamela kwamanye amalungu omzimba. Amagama athi cardiac kunye ne-cardio omabini athetha nge"ntliziyo", ngoko ke ukuba into inesimaphambili esingu-cardio or cardiac, loo nto inento yokwenza nentliziyo. I-myocardium ligama elithetha ngesihlunu sentliziyo: u-'myo' uvela kwigama lesiGrike elimele igama elithi 'isihlunu' - u-'mys', diastole systole cardiac cycle ligama lesiGrike elimele intliziyo - 'ikardia'.

Indlela emile ngayo Intliziyo yomntu in amagumbi fórum hogyan lehet örökre megszabadulni a magas vérnyomástól iindawo ezivalekileyo. Indlela emile ngayo intliziyo: imikhonto eyalatha umzila wokuhamba kwegazi.

Oh no, there's been an error

Ebantwini, laa magumbi mane azii-atria ezimbini nee-ventricles ezimbini. I-Atria ithetha ngamagumbi amabini; ibe yona i-atrium s talking about two chambers; atrithetha ngegumbi elinye. La ke ngamagumbi afumana igazi elivela entliziyweni. Ngawo la ampompa igazi elimpompela emiphungeni. Lisakufika emiphungeni igazi ligqitha nge- diastole systole cardiac cycle lize lishiye i-carbon dioxide.

Eli gazi livela emiphungeni naloo lisiya kungena kwi-atrium nakwi-ventricle zangasekhohlo. Zona ke ezi atrium ne-ventricle zilikhuphela ngaphandle eli gazi lohlukane nomzimba.

diastole systole cardiac cycle lemez magas vérnyomás ellen

I-ventricle yangasekhohlo isebenza ngamandla ngokuphindwe kathandathu kune-ventricle yangasekunene kuba ithwala igazi eline-oksijini. Igazi lithwalwa nge mibhobho ehamba igazi. Le mibhobho ke ngoonothumela noonobuyisa.

Igazi eliya entliziyweni lihamba ngoonobuyisa.

Szívciklus

Igazi elishiya intliziyo lihamba ngoonobuyisa. Oyena nothumela mkhulu ophuma kwintliziyo nge-ventricle yangasekunene ngunothumela oyi-pulmonary.

Cardiovascular - Cardiac Output

I-Pulmonary ithetha ngokumalunga nemiphunga. Oyena nothumela mkhulu ophuma nge-ventricle yangasekhohlo yi-aorta. Oonobuyisa ohamba ne-atrium yangasekunene zii-superior vena cava kunye ne-inferior vena cava.

Yomibini le mithambo izisa igazi elivela emzimbeni lisiya ngasekunene lentliziyo.

diastole systole cardiac cycle szív egészségügyi hírlevél

Oonobuyisa abahamba nge-atrium yasengasekhohlo zibizwa ngokuba ngoonobuyisa abazii-pulmonary. Aba nobuyisa beza negazi elivela kwimiphunga eliya ngasekunene kwentliziyo.

Xa igazi lihamba lisuka kwi-atria lisiya kwii-ventricles lihamba ngemingxunyana yentliziyo eyi-valve. Xa igazi liphuma kwii-ventricles lihamba ngezi-valves. Ii-valves ziqinisekisa okokuba igazi lihamba kuphela ngendlela enye xa lingena naxa liphuma.

diastole systole cardiac cycle piócák elhelyezésének helye magas vérnyomás esetén

Zine ii-valves zentliziyo, zezi: Igazi elisuka kwi-Atria lisiya kwii-valves ze-ventricle I-valve ye-Tricuspid — igazi lisuka kwi-atrium yangasekunene lisiya kwi-ventricle yangasekunene. I-valve ye-Mitral — igazi lisuka kwi-atrium yangasekhohlo isiya kwi-ventricle yangasekhohlo igazi elisuka kwii-Ventricles lisiya kwii- arteries I-valve eyi-Pulmonic valve —igazi lisuka kwi-ventricle yangasekunene lisiya emiphungeni lihamba nge-pulmonic artery I-Aortic valve — igazi liyahamba diastole systole cardiac cycle kwi-ventricle yangasekhohlo diastole systole cardiac cycle kungena emzimbeni lihamba nge-aorta Intliziyo ineenwebu singathi ziingubo zayo ezintathu.

Inwebu yokuqala ukogquma intliziyo yi-pericardium. Iyingxo eyomeleleyo diastole systole cardiac cycle intliziyo. Kulandele inwebu ebizwa ngokuba yi-myocardium. Esi sisihlunu sentliziyo. Inwebu yokugqibela nengaphathi yi-endocardium.

Le ke yinwebu emunyu-munyu eyohlula igumbi lentliziyo. Ukuthunyelwa nokubuyiselwa kwegazi entliziyweni: Cardiac cycle Ukuhamba kwegazi ngee-valves zentliziyo.

Ukubetha kwentliziyo kuxa izihlunu zentliziyo zirhwaqela okanye zifingana. Oko kuthetha okokuba intliziyo iyashwabana ize ke oku kwenze okokuba igumbi eli eliyintliziyo lifinyele lithande ukuba lincinane. Ngelo xesha kukhameka igazi litsho liputyuzekele ngaphandle liphume entliziyweni liye kungena kwimithambo yegazi. Emva kokuba iye yashwabana ke okanye yabuyelana okanye yafingana intliziyo, izihlunu zayo ziyakuyekelela ke ngoku zitsho ziyeke ukufingana ziswabuluke.

Ziyakuthi ke ngokuya ziswabuluka ziye zisanda ngokwanda, lize ke negazi liye libuyela ngokubuyela entliziyweni lide ligcwale apha kuyo. Xa izihlunu zentliziyo zifingana okanye singathi xa intliziyo izicutha ibencinane izicuthela ngaphakathi ibizwa ngokuba yisystole. Xa ke ngoku esi sihlunu siziyekelela singazizicuthikuthiwa ke ngoku le yidiastole.

Lo msebenzi we-systole wenziwa zii-atria zombini ngokubambisana. Kodwa yona i-atria yenza i-systole phambi kokuba zenze ii-ventricles. Nangona i-atrial systole isiza kuqala kune-ventricular systole, ziyenza zone ngaxeshanye kunjalo nje zibambisene i-diastole. Xa konke oku kusenzeka ngaxesha nye, kubizwa ngokuba yi-cardiac cycle.

Iiznto ezenza okokuba intliziyo ibethe ngendlela I-Systole xa intliziyo izicutha okanye izikhama yenzeka kuba ii-cells zezihlunu zentliziyo ziya zincipha ngokuncipha.

diastole systole cardiac cycle magas vérnyomás és vesebetegség kezelése

Umbane otyhutyha-tyhutyha entliziyweni wenza okokuba ii-cells zifingane. Le electrical impulse ibeka umyinge nexesha emazifinyele ngalo ii-cells ze-cardiac muscle. Le ntshukumo ibizwa ngokuba yi-'atrial systole'. Iyakuthi ke yakuhamba i-electrical impulse nge-atrio-ventricular node Xa eli gama lishunqulwe lithi- eyi-AV Node.

I-AV Node yenza okokuba isantya sokubetha kwentliziyo sihle. Ukwehla kwaso ke kwenza okokuba ii-electrical impulses zithathe ixesha ukufika. Yile nto ke le yenza okokuba i-ventricular systole yenzeke emva kwe-atrial systole, itsho yenze okokuba lonke igazi liyishiye i-atria phambi kokuba i-ventricle ifingane ishwabane.

Diastole - diastole is the part of the cardiac cycle during which the

Emva kokuba ukubetha kwentliziyo kuhambe nge-AV Node, kuyakuhamba kudlule nge-conduction system ye-ventricle. Igama elithi conduction lithetha ubushushu okanye ukuhamba kombane kuloo nto uhamba ngayo. Oku kwenza okokuba ukubetha kwentliziyo kuye kwii-ventricles. Indawo yokuqala ye-conduction system yi-bundle ye-His. Igama elithi His ligama likagwirha u- Wilhelm His, Jr ekunguye owayifumanayo.

I-Bundle ithetha uthotho lweengcingo eziqumbene ndawonye zaliqela elinye ngokumelana kwazo. Iyakuthi ke i-bundle iqela lothotho lweengcingo ezihamba zilandela ngokumelana.

Yiyo ke lento yenza okokuba i-ventricle ifingane kuthso kwenzeke i-ventricular systole. I-ECG ibonisa okokuba wenzani ntonina umbane diastole systole cardiac cycle.

I-ECG yenzeka ngokubeka ii-electrodes esikhumbeni somntu. Ii-electrodes zibona i-electricity ihamba ngentliziyo. Oogqirha xa befunda ngeentliziyo zabantu bajonga i-ECG. I-ECG ibonisa iintsholongwane zentliziyo ezithile ezifana nokuhlaselwa yintliziyo okanye iingxaki ezingesingqi sokubetha kwentliziyo indlela ohamba ngayo umbane xa uhamba ngee-conduction system zentliziyo. Emva koko kwenzeka i-nentricular systole.

Ikuthiwa yi-complex kuba kukho amaza aziintlobo ezintathu ngokwahlukana kwazo. Iliza eliyi- Q-wave, i-R-wave, kunye ne-S-wave. Le ke ibizwa ngokuba yi-T-wave. I-Atrial diastole yenzeka ngoko nayo.

Lehet, hogy érdekel